Jste zde

Domů

Další nebezpečný e-mail

Ani o prázdninách si neoddechnete od podvodných a nebezpečných e-mailů. Před chvíli nám i našim kolegům přišel e-mail, který nekolik na sobě nezávislých antispamových filtrů nedokázalo odstranit:

Exekuční příkaz 076394/2014-240

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 67240668, se sídlem Otakara Březiny 198, 170 01 Jeseník
pověřený provedením exekuce: č.j. 96 EXE 493/2014 -28, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 076394/2014-240/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 8 252,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 801,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 088,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností  je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 352286264/8200, variabilní symbol 65248382, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 15 141,00 Kč

Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Adéla Šestáková

Některé poštovní servery alespoň odebraly nebezpečnou přílohu .zip, kterou, když otevřete, dojde k infikování Vašeho počítače. Jak jsme si ukázali v minulém článku jedná se o klasický e-mail, který ihned přesuňte do spamu a odesílatele do blokovaných kontaktů.

Přejeme příjemné prázdniny bez internetových hrozeb.

ad