Jste zde

Domů

Základní informace o projektu

Znalost řízení a fungování projektů je v současné době jednou z nejvíce žádaných dovedností, které by mladý člověk s vysokoškolským titulem měl mít. Je jedno, zda tento absolvent vyšel z technické nebo umělecké vysoké školy. Znalost projektového řízení ho velmi zvýhodní na trhu práce. Stejně tak, pokud se v dnešním digitalizovaném světě umí bezpečně chovat v oblasti informačních technologií.

Cílem tohoto projektu je tyto oblasti znalostí a dovedností u studentů a zaměstnanců na VUT v Brně a JAMU v Brně posílit a tím jim zvýšit možnost uplatnění na trhu práce. Projekt byl schválen v rámci Výzvy 28, prioritní osy 2.2 OP VK realizuje jako hlavní příjemce Vysoké učení technické v Brně, spolu s partnery Akademickým centrem studentských aktivit a Janáčkovou akademií múzických umění v Brně.

Projekt se zabývá dvěma oblastmi specifických odborných znalostí: znalostí Projektového řízení a znalostí Informační bezpečnosti. V rámci zvýšení dovedností v oblasti Projektového řízení je cílem na obou univerzitách dosáhnout zkvalitnění výuky projektového managementu a dovedností s ním souvisejícím (jde hlavně o tzv. soft skills). Cílem všech tří zúčastněných subjektů je inovovat, případně zavézt a akreditovat předměty, které by studenty daných univerzit uvedli do světa řízení projektů a připravili je na mezinárodní certifikaci IPMA. Jelikož je projektový management velmi přínosným všude tam, kde jsou projekty řešeny, budou připraveny i kurzy pro akademické pracovníky a vedoucí pracovníky v rámci jednotlivých součástí univerzit. Garantem těchto aktivit budou zkušení projektový manažeři Akademického centra studentských aktivit. Pro zajištění výuky a podpory celého vzdělávacího procesu navíc vznikne publikace a další podpůrné materiály, které usnadní výuku a pochopení této náročné, ale velmi potřebné a efektivní oblasti řízení. Pro zájemce z řad mladých lidí je připraven jejich další rozvoj ve skupině Mladých projektových manažerů (YPMG) při ACSA.

Informační bezpečnost je stále v současné době velmi podceňovanou oblastí chování uživatelů, kteří využívají výpočetní techniku. Bohužel i na technických vysokých školách. Druhá část tohoto projektu si klade za cíl tento nedostatek odstranit. Podobně jako v části Projektového řízení vznikne na VUT celouniverzitní předmět, ve kterém se studenti dozví, jakým způsobem mají chránit svá data, jak předejít jejich zneužití a jakým způsobem se chovat bezpečně při používaní výpočetní techniky. Obdobný kurz bude otevřen i akademickým a ostatním pracovníkům Vysokého učení technického v Brně. Součástí této oblasti budou i specializované kurzy pro odborníky z oblasti ICT (především pro zaměstnance CVIS a učitele IB). I zde budou vytvořeny četné podpůrné materiály včetně e-learningových podpor. Celá tato oblast bude garantována špičkovým odborníkem z oblasti Informační bezpečnosti.

Příjemce podpory i jeho partneři budou usilovat o co nejkvalitnější realizaci celého projektu, který pomůže cílovým skupinám ve zvýšení jejich znalostí a dovedností a tím pádem vzroste jejich přínos pro celou společnost.


ad